Tư Vấn Ngôn Ngữ Miễn Phí

Tất cả dịch vụ dịch thuật hoàn toàn thuộc chính phủ đảm bảo các thông báo quan trọng của Chính Phủ NSW được dịch và truyền đạt kịp thời tới các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD) của NSW. Chương trình do Chính Phủ NSW tài trợ và miễn phí cho các Cơ Quan của NSW.

Các thành phần then chốt của chương trình này bao gồm:

  • Bắt đầu một Cẩm Nang Truyền Thông Đa Văn Hóa (Multicultural Communication Playbook) để giúp các Cơ Quan Chính Phủ NSW tham gia có hiệu quả với các cộng đồng CALD.
  • Dịch các thông điệp quan trọng của Chính Phủ NSW bao gồm các yếu tố văn bản và đồ họa chẳn hạn như thông cáo truyền thông và các ô hình mạng xã hội. Các chuyên gia được NAATI công nhận sẽ thực hiện các bản dịch.
  • Phân phát thông điệp đến các phương tiện truyền thông của ngôn ngữ và các nhóm cộng đồng CALD.
  • Tư vấn cho các Cơ Quan về những chiến lược hiệu quả nhất để tiếp cận các cộng đồng CALD, bao gồm việc chọn ngôn ngữ, tùy chọn kênh và vị trí địa lý.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:24 am