Kế Hoạch Chiến Lược 2021-25 của chúng tôi

Kế Hoạch Chiến Lược 2021-25 của chúng tôi trình bày phương pháp áp dụng để xây dựng một tiểu bang NSW đa văn hóa hòa nhập, kết nối và gắn kết ở mặt xã hội.

Kế hoạch này sẽ đưa các Nguyên Tắc Đa Văn Hóa vào đời sống trong bối cảnh đa dạng về mặt văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của chúng ta. Kế hoạch này giúp chúng tôi hiểu các điểm mạnh và thử thách khi chung sống trong một xã hội đa văn hóa phức tạp và hỗ trợ chúng tôi trong việc hợp tác để mang lại những kết quả lợi ích cho toàn thể chúng ta.

Việc chúng tôi làm có liên quan đến mọi người ở NSW. Chiến lược này đưa hướng đến một tương lai mà tất cả chúng ta đều có thể hợp tác để cùng tôn vinh sự đa dạng của chúng ta và chúng ta là ai theo tư cách cá nhân Kế hoạch này tập trung vào những điều cần phài làm để thay đổi định kiến và kết nối để cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn.

Chủ Tịch Emeritus Hội Đồng Tham Mưu cơ quan Đa Văn Hoá NSW (Multicultural NSW Advisory Board) Tiến Sĩ G.K (Hari) Harinath, Huy Chương Úc (OAM- Order of Australia Medal)

Những điểm ưu tiên của chúng tôi:

Trên cùng

Các điểm ưu tiên của chúng tôi trong 5 năm kế tiếp là:

Các Dịch Vụ Ngôn Ngữ của NSW

Nâng cao sự bền vững và tiêu chuẩn của một dịch vụ dẫn đầu trong ngành được sử dụng trong khắp các cơ quan chính phủ.

Năng Lực của Ngành

Làm gương thực hành tốt và phát triển năng lực khắp các ngành để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng đa dạng thông qua chính sách, các chương trình và cung cấp dịch vụ.

Khả Năng Kiên Cường của Cộng Đồng

Mở rộng các mối quan hệ mạnh mẽ truyền cảm hứng cho mọi người nuôi dưỡng sự gắn kết xã hội, đoàn kết chống lại các thế lực gây chia rẽ và đoàn kết trong những lúc khó khăn.

Định Cư

Hỗ trợ các cộng đồng định cư lâu dài hơn và những người mới đến phát tiển đúng chỗ.

Ý Thức Chung về Giá Trị

Hiểu giá trị của sự đa dạng văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ.

Để thúc đẩy kế hoạch, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng, chính phủ và nhân viên của chúng tôi bởi Cùng Nhau Chúng Ta Mạnh Mẽ Hơn.

Vui lòng đọc tường trình đầy đủ ở đây.

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am