Chương Trình Học Bổng Ngành Thông Dịch NSW

Cung cấp các ngôn ngữ mới và bắt đầu có hiện diện.

Những người nói được các ngôn ngữ cộng đồng hiện đang có nhu cầu, mới và đang bắt đầu hiện diện có thể nhận học bổng để luyện thành thông dịch viên đạt tiêu chuẩn hành nghề.

Chương Trình Học Bổng Ngành Thông Dịch NSW là một hợp tác với các nhà giáo dục và huấn luyện như trường dạy nghề TAFE NSW và các trường đại học, đào tạo theo mô hình học tập kết hợp huấn luyện trực tiếp và trực tuyến.

Chúng tôi nhắm vào các ngôn ngữ khó cung cấp để đảm bảo các cộng đồng đa văn hóa của chúng ta được kết nối và dễ truy cập thông tin.

Trong lần tiếp nhận vừa qua, những người nói các ngôn ngữ Afrikaans, Amharic, Bislama, Cook Islands Māori, Creole, Dari, Dinka, Ewe, Fijian, Hazaragi, Kannada, Karen, Karenni, Khmer, Kinyamulenge, Kirundi, Konyanka Maninka [Mandingo], Krio, Kurdish-Kurmanji, Lingala, Mongolian, Ndebele, Shona, Somali, Swahili, Tamil, Telugu, Tetum and Tigrinya được mời đăng ký tham gia.

Dịch Vụ Khả Dụng

Dịch vụ khả dụng cung cấp thông dịch viên đạt tiêu chuẩn hành nghề tại NSW là rất quan trọng để đảm bảo những người có trình độ hiểu tiếng Anh kém vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ và chương trình của chính phủ.

Cơ quan Đa Văn Hóa NSW đã xác định tình trạng thiếu thông dịch viên trong một số ngôn ngữ vào năm 2019. Chúng tôi có một chương trình mới để cấp học bổng cho học viên được huấn luyện trở thành thông dịch viên và đã có hơn 400 người nhận học bổng.

Các ngôn ngữ cộ̣ng đồng đang bắt đầu hiện diện sắp được đưa vào chương trình sẽ được cơ quan Đa Văn Hóa NSW thường xuyên suy xét.

Tư Vấn Nghề Nghiệp Ngôn Ngữ

Chuyên Viên Tư Vấn Nghề Nghiệp của chúng tôi cung cấp thông tin nghề nghiệp và hướng nghiệp về các đường hướng bước vào ngành ngôn ngữ cho các học sinh trung học và sinh viên đại học.

 

Thông tin và liên lạc

Để có thêm thông tin, vào mạng tải tờ rơi về chương trình và Các Câu Hỏi Thường Có.

Xin vui lòng liên lạc chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào về Chương Trình Học Bổng Ngành Thông Dịch NSW.

 

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am