Chương Trình Phụ Cấp Ngôn Ngữ Cộng Đồng (CLAS)

Quí vị có phải là nhân viên chính phủ nói được một ngôn ngữ khác hay quí vị có biết ai đó trong tổ chức của mình thành thạo hơn một ngôn ngữ không?

Chương Trình Phụ Cấp Ngôn Ngữ Cộng Đồng, được gọi là CLAS, công nhận các kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên Chính Phủ NSW, những người có thể cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ tại chỗ tại nơi làm việc.

CLAS là phụ cấp được trả cho nhân viên Chính Phủ NSW đủ điều kiện, có trình độ cơ bản về một ngôn ngữ không phải tiếng Anh và làm việc ở những địa điểm mà ngôn ngữ của họ có thể được sử dụng để hỗ trợ khách hàng.

Chương trình này giúp Chính Phủ NSW cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ hợp lý và hiệu quả cho khách hàng của họ.

Nhân viên muốn tham gia phải được bộ phận hoặc cơ quan của họ đề cử tham gia CLAS.

Nhân viên sẽ phải làm bài thi kiểm tra để xác định đủ điều kiện nhận phụ cấp ngôn ngữ. NAATI tổ chức các cuộc kiểm tra này hàng quý.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên thuộc Dịch Vụ Ngôn Ngữ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW.

 • CLAS là phụ cấp được trả cho nhân viên Chính Phủ NSW đủ điều kiện, có trình độ cơ bản về một ngôn ngữ không phải tiếng Anh và làm việc ở những địa điểm mà ngôn ngữ của họ có thể được sử dụng để hỗ trợ khách hàng.

  Nhân viên đủ trình độ được tuyển dụng sẽ được xem là trợ lý ngôn ngữ và không phải là thông dịch viên hay biên dịch viên đầy đủ tiêu chuẩn.

  CLAS nhờ vào các kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên để cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ tại chỗ cho các trường hợp đơn giản. Một số ví dụ bao gồm trả lời thắc mắc của khách hàng, hướng dẫn đường đến một văn phòng khác hoặc đặt lịch hẹn.

  Các nhân viên đủ tiêu chuẩn được tuyển vào CLAS có thể sử dụng kỹ năng ngôn ngữ của họ như một phần trong nhiệm vụ thông thường của họ hoặc ngoài vai trò bình thường của họ trên cơ sở khi cần thiết.
  Các nhân viên đủ điều kiện sẽ được bộ phận hay cơ quan tuyển dụng trả thù lao.

 • Nhân viên làm việc toàn thời gian, bán thời gian, cố định và tạm thời do cơ quan của họ đề cử đều đủ điều kiện tham gia CLAS.

  Nhân viên được đề cử có thể đủ điều kiện tham gia CLAS nếu có các bằng cấp NAATI có hiệu lực. Điều này bao gồm:

  • Được công nhận trình độ thông dịch viên hoặc cao hơn
  • Được NAATI cấp công nhận.

  Ngoài ra, các nhân viên có kỹ năng ngôn ngữ có thể tham gia kỳ thi tuyển của cơ quan Đa Văn Hóa NSW Đa do NAATI thực hiện hàng quý.

 • Cơ quan Đa Văn Hóa NSW đã tuyển NAATI để kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ nhằm củng cố đủ điều kiện tham gia CLAS.

  NAATI là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm duy trì hệ thống kiểm định chất lượng cấp công nhận cho các nhân viên song ngữ trợ giúp ngôn ngữ, thông dịch viên và biên dịch viên.

  Cơ quan này duy trì một hệ thống chứng nhận cho hơn 200 ngôn ngữ và hỗ trợ một hệ thống kiểm tra và thẩm định toàn diện.

  NAATI chịu trách nhiệm lên lịch các kỳ thi tuyển cho cơ quan Đa Văn Hóa NSW, cung cấp giám khảo và liên lạc với các nhân viên và nơi làm việc của họ.

 • Các loại chi phí khác nhau và phụ cấp liên quan đến công việc, chẳng hạn như CLAS, được điều chỉnh hàng năm.

  Phụ cấp CLAS sẽ do bộ hoặc cơ quan quí vị làm việc chi trả.

  Để cho một ví dụ, khoản trợ cấp CLAS đã được kê ra trong thông tư C2019-23 của Bộ Thủ Tướng và Nội Các. Theo mức phụ cấp cơ bản thì đó là $1,448 mỗi năm và mức cao hơn là $2,177 mỗi năm.

  Nhóm nhân sự của bộ phận hoặc cơ quan của quí vị sẽ có thể tư vấn thêm cho về mức phụ cấp hiện tại.

 • Nhân viên muốn tham gia phải được cơ quan của họ đề cử ttham gia CLAS.

  Các nhân viên muốn tham gia kỳ thi CLAS (do NAATI thực hiện) nên liên hệ với nhân viên liên lạc CLAS của cơ quan họ. Nếu không biết ai là người này, thì cơ quan Đa Văn Hóa NSW đề nghị quí vị nên liên hệ với nhóm nhân sự.

 • Lệ phí thi là riêng cho từng thí sinh, từng ngôn ngữ và do bộ hoặc cơ quan chi trả.

 • 1. Thí sinh nên có chấp thuận bởi người quản lý của họ.

  2. Hoàn tất Mẫu Đề Cử CLAS và chuyển đến Điều Phối Viên CLAS ở cơ qua Đa Văn Hoá NSW

  3. Cơ quan Đa Văn Hóa NSW sẽ gửi cho thí sinh đường liên kết mạng với NAATI để đăng ký tham gia thi tuyển.

  4. Các kỳ thi tuyển được mở hàng quý. Thí sinh nên chuẩn bị sẵn sàng tham gia kỳ thi khi NAATI xác nhận ngày thi.

  5. Thí sinh nên truy cập trang mạng của NAATI và theo các bước đăng ký. Khi đăng ký thì phải tải lên trang mạng của NAATI một bản sao của ảnh kỹ thuật số cỡ hộ chiếu và một căn cước có ảnh,

  6. Trong phần đăng ký, cần phải có ghi chú rằng đơn đăng ký có sự tài trợ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp cùng với đường liên kết mạng đăng ký NAATI.

  7. NAATI sẽ làm hóa đơn với cơ quan Đa Văn Hóa NSW.

  8. Cơ quan Đa Văn Hóa NSW sẽ gửi hóa đơn đến các cơ quan.

  9. Cơ quan Đa Văn Hóa NSW sẽ cấp chứng chỉ CLAS có chữ ký của Giám Đốc Điều Hành.

Các nguồn tham khảo

Trên cùng
Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am