چرا تعامل با تنوع فرهنگی مهم است؟

بالا
 • E1: چرا مشارکت فرهنگی مهم است؟

  نمایش در مورد اینکه چرا مشارکت برای تنوع فرهنگی مهم است.

تعامل چگونه به نظر می رسد؟

بالا
 • E2: توسعه یک رویکرد تعامل مناسب

  یک ابزار برای شناسایی رویکرد مناسب برای تعامل و مشارکت: تعامل، هدف و محدوده، نقشه برداری سهامداران و شناسایی یک رویکرد.

 • E3: توسعه یک رویکرد تعامل مناسب

  یک راهنما و ابزار برای کمک به تجزیه و تحلیل زمینه و شناسایی بهترین رویکرد برای مشارکت برای هر فعالیت تعیین شده.

 • E4: تعامل با جوامع جدید و در حال ظهور

ما از نظر داخلی و بیرونی چگونه تعامل می کنیم؟

بالا
 • E5 ترویج تنوع داخلی

  ابزاری که بر ارتقای تنوع در سطح کلان و خرد در سرتاسر یک سازمان تمرکز دارد.

 • E6: ارتباط با مخاطبان متنوع فرهنگی و لسانی یا CALD

  یک ابزار روش‌های موفقیت‌آمیز ارتباطی با جوامع متنوع فرهنگی را برای حمایت از شیوه‌های سازمانی فراهم می‌کند.

 • E7: استخدام و حفظ کارمندان متنوع فرهنگی و لسانی

  یک منبع برای کمک به ایجاد شیوه های مناسب فرهنگی، ارتقای ظرفیت نیروی کار از طریق استخدام و حفظ کارمندان متنوع فرهنگی و لسانی.

 • E8: ایجاد مشارکت با سازمان های متنوع فرهنگی و لسانی

  ابزاری که بر توسعه روابط با ساختارهای متنوع فرهنگی بیرونی تمرکز دارد. این مبتنی بر دانش "جمع آوری معلومات بیرونی" در بخش پلانگذاری جعبه ابزار است.

آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ