برنامه آزمایشی NSW Growing Regions of Welcome (GROW) (مناطق نیوساوت ویلز در حال رشد خوش آمد گو)‌ یک برنامه سَبک زندگی و اشتغال است که در مناطق Murray (موری) و Riverina (ریورینا) در حال انجام است.

هدف آن برقراری ارتباط بین افراد علاقه مند از پیشینه های مهاجر و پناهنده ساکن در غرب سیدنی با فرصت های منطقه ای NSW است.

GROW در مورد ارائه یک مکان جایگزین دیگر برای افراد است که می توانند انتخاب کنند تا آن را خانه بنامند. برنامه آزمایشی سه ساله در ژوئن ۲۰۲۱ راه اندازی شد.

هدف NSW GROW این است:

  • تقویت قابلیت و توانایی جوامع منطقه ای برای جلب توجه و جذب و ماندگار کردن تازه واردان
  • به تازه واردان علاقه مند در غرب سیدنی کمک می کند تا به NSW منطقه ای نقل مکان کنند
  • هماهنگی برای رویکرد یک اشتراک مساعی و بین بخشی برای اسکان مجدد منطقه ای در نیو ساوت ویلز.

یکی از ویژگی های کلیدی NSW GROW تعهد آن به ایجاد و نگهداری مشارکت های تحت رهبری جامعه، به منظور بهترکردن و بهبود نتایج برای تازه واردان و جوامع منطقه ای، به اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی خدمات است.

مناطق Murray (موری) و Riverina (ریورینا) اکنون از طریق برنامه آزمایشی GROW NSW دروازه‌ای به منظور زندگی کردن و کار برای تازه واردان فراهم می‌کنند.

GROW چه چیزی را تهیه و ارائه می کند؟

NSW GROW فرصتی برای تازه واردان است که اغلب از مهارت ها، مدارک تحصیلی و تجربیات کمتر بکار گرفته شده، برخوردار هستند تا به مناطق منطقه ای نقل مکان کنند.

مدل GROW NSW شامل:

  • یک مرکز اشتغال منطقه ای در غرب سیدنی، تهیه و ارائه شده توسط صلیب سرخ استرالیا، برای ایجاد مسیرهای رجوعی توانمند بین سیدنی غربی و مناطق آزمایشی. این مرکز به تازه واردان علاقه مند و خانواده های آنها کمک می کند تا با فرصت های موجود در مناطق Murray (موری) و Riverina (ریورینا) ارتباط برقرار کنند، و از جابجایی آنها پشتیبانی می کند.
  • مشارکت های مبتنی بر مکان در مناطق Murray (موری) وRiverina (ریورینا) برای توسعه و پیشرفت و اجرای استراتژی های جذب و جلب توجه و حفظ و ماندگاری محلی. هر مشارکت مبتنی بر مکان، توسط یک هماهنگ کننده توانمند و پر بُنیه محلی رهبری می شود. هماهنگ کنندگان توانمند و پُر بُنیه ما با Australian Red Cross (صلیب سرخ استرالیا) و Regional Development Australia Riverina (توسعه و پیشرفت منطقه ای ریورینای استرالیا) هستند.
  • گروه های عملیاتی منطقه ای در مناطق Murray (موری) و Riverina (ریورینا). گروه های عملیاتی منطقه ای بین بخشی، رویکرد استراتژیک هر منطقه را برای جذب و جلب توجه و حفظ و ماندگارکردن تازه واردان هدایت می کنند. آنها همچنین بر انواع فعالیت های مربوطه در سراسر جامعه خوش آمدگو، اشتغال و هماهنگی خدمات نظارت می کنند.

مناطق Murray (موری) و Riverina (ریورینا) به دلیل اندوزش نشان داده شده، علاقه و گوناگونی افراد ذی نفع محلی، به عنوان مکان های آزمایشی انتخاب شدند.

چه کسی دربرنامه آزمایشی NSW GROW Pilot اشتغال مشترک دارد؟

یک کمیته تدارکاتی راهبری فراگیر متشکل از کارشناسان ارشد دولت، خبرگان جامعه و سیاست، بر نتایج برنامه نظارت می کنند و برنامه ها و منابع و مآخذ موجود را برای پشتیبانی از اسکان مجدد منطقه ای هماهنگ می کنند. کمیته تدارکاتی راهبری GROW NSW از رویکردهای اساسی مکان برای اِسکان دوّم در سراسر دولت جانبداری و پشتیبانی می کند.

متخصصان تأثیر کلّی و جمعی برای ایجاد اندوزش و طراحی شاخص‌های محلی برای موفقیت، با همکاری‌هایی که در Murray (موری) و Riverina (ریورینا) اساس و بنیاد دارند، و مرکز اشتغال منطقه‌ای در غرب سیدنی همکاری نزدیک دارند.
Multicultural NSW (نیو ساوت ویلز چند فرهنگی) به طور منظم با شریک های NSW GROW در ارتباط است و ما از شرکای خود با کمک به آگاه ساختن جامعه، از NSW GROW پشتیبانی می کنیم. Multicultural NSW (نیوساوت ویلزچند فرهنگی) پیشرفت NSW GROW را در سطح برنامه اش نظارت می کند.

جوامع درحال رشد و پیشرفت

مدل GROW NSW تشخیص می دهد که ایجاد حس خوش آمد گویی در قلب جوامع در حال رشد و پیشرفت است.

این برنامه بر اساس مشاوره گسترده با جوامع و افراد و جوامع ذی نفع در سراسر NSW و تحقیقات انجام شده در مورد نوآوری های استرالیایی و بین المللی است. Multicultural NSW (نیوساوت ویلزچند فرهنگی) این رویکرد را با همکاری نزدیک با چندین جامعه منطقه ای NSW در چند سال گذشته و با پشتیبانی از دومین مهاجرت آزمایش کرد.

برای اطلاعات بیشتر، به تیم برنامه به آدرس [email protected] ایمیل بزنید

چارچوب کاری استراتژیک GROW NSW را مشاهده کنید

آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:36 ب.ظ