روزهای که از اهمیت مذهبی برخوردار است

در ایالت نیو ساوت ولز ما بیشتر از 148 سنت مذهبی را اجرا می کنیم. با درک تنوع مذهبی خود، بهتر می توانیم هماهنگی و احترام بین ادیان را از جمله در محل کار ترویج دهیم.

تقویم روزهای اهمیت مذهبی با مشورت اعضای انجمن جوامع مذهبی Multicultural NSW به عنوان راهنمای کارفرمایان و مدیران برای کمک به آنها در رفع نیازهای کارمندان گردآوری شده است.

تقویم فهرست جامعی از تمام ایام اعمال مذهبی نیست و ممکن است در مورد بعضی از تاریخ ها تفسیرهای مذهبی متفاوتی وجود داشته باشد.

راهنمود سال 2023 را اینجا ببینید

آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ