Chủ Tâm, Viễn Ảnh và các Nguyên Tắc của chúng tôi.

Chủ Tâm, Viễn Ảnh và các Nguyên Tắc của chúng tôi.

Cơ quan Đa Văn Hóa NSW khuyến khích nâng cao sự hòa hợp cộng đồng và gắn kết xã hội ở một trong những tiểu bang đa dạng về văn hóa nhất trên thế giới. Viễn ảnh, chủ tâm và các nguyên tắc của chúng tôi đảm bảo chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng ta và mạnh mẽ hơn khi chúng ta gắn kết.

Viễn ảnh của chúng tôi

Viễn ảnh của chúng tôi là hướng đến một tiểu bang NSW đa văn hóa có hoà nhập, kết nối và gắn kết về mặt xã hội, tận dụng sự đa dạng văn hóa của chúng ta làm phương tiện đạt sự thịnh vượng văn hóa và kinh tế. Tại cơ quan Đa Văn Hóa NSW chúng tôi:

 • Tham gia với mọi lãnh vực trong xã hội và khắc phục các chướng ngại ngăn chặn sự tham gia
 • tạo khả năng tiếp cận bình đẳng các dịch vụ và chương trình.
 • tận dụng sự đa dạng văn hóa như một tài sản tiểu bang để nâng cao năng lực xã hội và kinh tế.

Chủ tâm của chúng tôi

Chúng tôi là cơ quan dẫn đầu để đảm bảo NSW là một xã hội hoà bình và đa văn hoá để làm gương cho toàn thế giới. Cùng với các đối tác và các cộng đồng, chúng tôi nỗ lực làm việc để xây dựng các cộng đồng hòa nhập, kiên cường và gắn kết.

Kế Hoạch Chiến Lược 2021-25 của chúng tôi trình bày chủ tâm của chúng tôi qua năm điều ưu tiên chính:

Các dịch vụ ngôn ngữ của NSW: Nâng cao sự bền vững và các tiêu chuẩn của một dịch vụ hàng đầu trong ngành được sử dụng trong khắp các cơ quan chính phủ.

Năng lực của ngành: Làm gương thực hành tốt và phát triển năng lực khắp các ngành để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng đa dạng thông qua chính sách, các chương trình và cung cấp dịch vụ.

Khả năng kiên cường của cộng đồng: Mở rộng các mối quan hệ mạnh mẽ truyền cảm hứng cho mọi người nuôi dưỡng sự gắn kết xã hội, đoàn kết chống lại các thế lực gây chia rẽ và đoàn kết trong những lúc khó khăn.

Định cư: Hỗ trợ các cộng đồng định cư lâu dài hơn và những người mới đến phát tiển đúng chỗ.

Ý thức chung về giá trị: Hiểu giá trị của sự đa dạng văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ.

Những điều ưu tiên này cũng được phản ảnh trong nhiệm vụ của chúng tôi theo Đạo Luật NSW Đa Văn Hoá 2000 (Đạo Luật).

Các Nguyên Tắc Đa Văn Hoá tại NSW đã dựa trên những ý tưởng phổ quát, đặc biệt là quyền bình đẳng của phụ nữ và thành phần yếu thế, và quyền được sống bình an của mọi người. Tất cả chúng ta phải cùng nhau sát cánh bảo vệ sự gắn kết xã hội khó thắng này của chúng ta để vượt khỏi các yếu tố gây chia rẽ và tôn vinh lòng thương, nhân từ và các giá trị đáng được bảo tồn.

Chủ Tịch Emeritus Hội Đồng Tham Mưu cơ quan Đa Văn Hoá NSW (Multicultural NSW Advisory Board) Tiến Sĩ G.K (Hari) Harinath, Huy Chương Úc (OAM- Order of Australia Medal)

Các Nguyên Tắc của chúng tôi

Trên cùng

Các Nguyên Tắc của chúng tôi

an icon of three individuals in a group to signify a community.

Mọi thành phần cá nhân ở NSW:

 • bất kể nguồn gốc ngôn ngữ, tôn giáo và tổ tiên, nên thể hiện sự cam kết thống nhất đối với nước Úc, lợi ích và tương lai của quốc gia
 • nên nhận biết tầm quan trọng của ý thức chung dưới sự chỉ đạo của luật pháp trong một khuôn khổ dân chủ
 • nên có được cơ hội tốt nhất có thể để:
  • đóng góp vào và tham gia trong tất cả các khía cạnh của đời sống công cộng mà họ có quyền hợp pháp tham gia
  • tận dụng và tham gia trong những hoạt động và chương trình phù hợp do Chính Phủ NSW cung cấp hoặc quản lý
Icon of a flag.

Tất cả các tổ chức của NSW:

 • nên công nhận các tài sản ngôn ngữ và văn hóa trong cư dân NSW là một nguồn tài nguyên quý giá và nên gây dựng nguồn tài nguyên này để tăng cao tối đa sự phát triển của tiểu bang.
An icon of a handshake in a circle.

Tất cả các thành phần cá nhân và tổ chức:

 • nên tôn trọng và tạo điều kiện đối với văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của những người khác trong khuôn khổ pháp lý và thể chế Úc, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chung.
Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:22 am