Dari / درى

اداره چندفرهنگی نیوسوت ویلز Multicultural NSW در باره

اداره چند فرهنگی نیوسوت ویلز هماهنگی و انسجام اجتماعی را در ایالتی که بیشترین تنوع فرهنگی را در جهان دارد ترویج می کند. ما از بیشتر از ۲۴۵ کشور آمده ایم و به ۲۱۵ زبان و لهجه حرف می زنیم، و از ۱۲۵ مذهب مختلف پیروی می کنیم.

 چشم انداز ما نیوسوت ویلز قویتر است: رفاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق تنوع فرهنگی.

 ما بر اساس سه نیروی کلیدی حرکت می کنیم.

       همکاری با تمام بخش های جامعه و از بین بردن موانع اشتراک  

فراهم سازی دسترسی مساوی به خدمات و پروگرام ها  

        غنی سازی ظرفیت اجتماعی و اقتصادی از طریق تنوع فرهنگی به عنوان دارایی ایالت ما.  

         ما اداره پیشتاز اجرای پالیسی و چهارچوب قانونگذاری برای اساسات چند فرهنگی در نیوسوت ویلز هستیم.

 

ملتی کلچرل نیوسوت ویلز می تواند شما و جامعه شما را از طرق زیر کمک کند:

   تهیه کمک مالی برای پیشامدها، پروژه ها و فعالیت های اجتماعی که اشتراک جامعه را تقویت نموده و ●  

     هماهنگی جامعه و انسجام اجتماعی را ایجاد می کند.

   حمایت از ابتکاراتی که از طریق شبکه شورای مشورتی منطقوی به مسایل/مشکلات جامعه پاسخ می دهد ●  

   حمایت از ابتکارات بین فرهنگ ها و بین ادیان که درک تنوع فرهنگی و مذهبی و انسجام اجتماعی را●  

         ترویج می کند.

پروگرام کمک های مالی ما دارای چهار دسته است:

   کمک های مالی بنام یونیتی گرنت یا کمک مالی وحدت – تا مبلغ ۵۰۰۰ دالر و مبلغ ۳۰۰۰۰ دالر ●  

   کمک های مالی برگزاری ها – تا مبلغ ۱۰۰۰دالر و تا مبلغ ۵۰۰۰ دالر●  

   کمک های مالی حمایت ها – تا مبلغ ۱۰۰۰۰ دالر در سال و ۵۰۰ دالر برای افراد ●  

   کمک مالی مشارکت – بین ۱۰۰۰۰ دالر و ۱۵۰۰۰۰ دالر. ●  

کارمندان ملتی کلچرل نیوسوت ویلز با خوشحالی به سوالات شما جواب می دهند. لطفا با مامور کمک های مالی یا

گرانت آفیسر به شماره ۸۲۵۵۶۷۷۹ (۰۲) تماس بگیرید.

ملتی کلچرل نیوسوت ویلز خدمات ترجمه کتبی و شفاهی با کیفیت بالا، حرفه ای و کارآمد فراهم می کند. ترجمان های ما که دارای تصدیق رسمی کامل هستند به بیشتر از ۱۰۰ زبان حرف می زنند و خدمات ترجمه کتبی ما در بیشتر از ۱۰۰ مرکز خدمات نیوسوت ویلز در ایالت نیوسوت ویلز در دسترس هستند.

 اگر ضرورت به ترجمان دارید به شماره ۵۰۰ ۶۵۱ ۱۳۰۰ از ساعت (۸ صبح تا ۵ عصر) زنگ بزنید و یا به آدرس ایمیل

ایمیل بفرستید.languageservices@multicultural.nsw.gov.au

ملتی کلچرل نیوسوت ویلز خدمات نظارت بر مطبوعات چندفرهنگی را نیز فراهم می کند. میدیا لینک مطالب غیر انگلیسی را در روزنامه های چندفرهنگی از طریق گزارش های میدیا لینک به انگلیسی میسر می سازد. میدیالینک از سیستم سفارشی استفاده می کند که شما را قادر می سازد تا بر اساس لسان، نشر، تاریخ نشر و کلمات کلیدی جستجو کنید.

 به منظور کمک به شما تا بتوانید به مخاطبان درست خود برسید، ملتی کلچرل نیوسوت ویلز یک بانک معلوماتی وسیع سازمان ها و افراد را از جوامع متنوع فرهنگی در سراسر آسترالیا نگهداری می کند. ملتی کلچرل نیوسوت ویلز برای کمک به کاروکسب ها، ادارات دولتی، سازمان های اجتماعی و افراد برای دسترسی به مخاطبان شان، ایمیل لینک را فعال کرده است. در بدل سرمایه گذاری اندک ایمیل ها مستقیما به خود شما تحویل داده می شود.

برای ارجگذاری و شناسایی اهمیت سهم گیری شما در جوامع متنوع فرهنگی، ما تعدادی از محافل رویدادها و جایزه ها را به شمول محافل زیر دایر می کنیم:

   مهمانی نان شب هماهنگی صدراعظم ایالتی ●  

مدال های جامعه چند فرهنگی صدراعظم ایالتی ●  

   جوایز مطبوعات چند فرهنگی صدراعظم ایالتی ●  

   جوایز بازاریابی چندفرهنگی آسترالیا ●  

   جایزه حقوق بشر نیوسوت ویلز ●  

   سمپوزیم یا مجلس مذاکره دوستانه چند فرهنگی نیوسوت ویلز. ● 

معلومات بیشتر در باره خدمات، پروگرام ها و ابتکارات ما در ویبسایت ما در دسترس است و یا با ما به شماره

۶۷۶۷ ۸۲۵۵ (۰۲) در تماس شوید.